بادگیر فن (6)

پروانه فن (2)

دستگیره و رودری و متعلقات (47)

زه روی درب (17)

سپر، دایاق سپر و براکت (9)

شبکه زیر برف پاک کن (5)

گل پخش کن جلو و عقب (18)

مخزن شیشه شوی (19)