بادگیر فن (6)

پروانه فن (2)

دستگیره و رودری و متعلقات (26)

زه روی درب (11)

سپر، دایاق سپر و براکت (5)

شبکه زیر برف پاک کن (3)

گل پخش کن جلو و عقب (9)

مخزن شیشه شوی (20)