سوالات متداول

پاسخ پرسش‌های پرتکرار

سوالات مربوط به سفارشات

تا به این لحظه برنامه ای برای خرید اعتباری وجود ندارد.

شما میتوانید با تماس با شماره تلفن های ۰۴۱۳۵۵۱۸۲۵۲ و ۰۴۱۳۵۵۱۰۸۱۵ سفارش خود را لغو نمایید.

فاکتور سفارش همراه با محصول برای شما ارسال خواهد شد.

قبل از ارسال محصول این امکان وجود دارد. شما میتوانید با شماره تلفنهای ۰۴۱۳۵۵۱۸۲۵۲ و ۰۴۱۳۵۵۱۰۱۸۵ جهت هماهنگی تماس بگیرید.

با مراجعه به آدرس فروشگاه واقع در تبریز خیابان خیام سه راه اهراب فروشگاه تکین یدک .

پرتکرارترین پرسش‌ها

تا به این لحظه برنامه ای برای خرید اعتباری وجود ندارد.

شما میتوانید با تماس با شماره تلفن های ۰۴۱۳۵۵۱۸۲۵۲ و ۰۴۱۳۵۵۱۰۸۱۵ سفارش خود را لغو نمایید.

فاکتور سفارش همراه با محصول برای شما ارسال خواهد شد.

قبل از ارسال محصول این امکان وجود دارد. شما میتوانید با شماره تلفنهای ۰۴۱۳۵۵۱۸۲۵۲ و ۰۴۱۳۵۵۱۰۱۸۵ جهت هماهنگی تماس بگیرید.

با مراجعه به آدرس فروشگاه واقع در تبریز خیابان خیام سه راه اهراب فروشگاه تکین یدک .

جواب یا پرسش خود را پیدا نکردید؟