دو شاخه کلاج و ماهک ها (9)

سیم کلاج ها (1)

صفحه دیسک و فلایول (11)

کاسه نمد ها (16)